PROTEST – 25 lutego 2019 przed GDOŚ Warszawa

Mieszkańcy Wesołej i Sulejówka organizują 8-my już protest przeciwko decyzji na przebieg Wschodniej Obwodnicy Warszawy przez centrum dzielnicy i Sulejówek.

25 lutego 2019 przed siedzibą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie chcemy przede wszystkim zaprotestować przeciwko bezprawnie nadanemu rygorowi natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej z dnia 28.12.18 dotyczącej Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności jest wyjątkową sytuacją, z uwagi na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Decyzja w sposób fałszywy stwierdza, iż brak budowy WOW powoduje większą śmiertelność na drogach, co jest oczywistą nieprawdą, a związku przyczynowego między tymi faktami nie sposób racjonalnie udowodnić.

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności spowodowało możliwość ubiegania się przez inwestora o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, bez konieczności oczekiwania na rozpatrzenia odwołań i może spowodować nieodwracalne szkody w mieniu i środowisku – tym bardziej, że występuje duże prawdopodobieństwo uchylenia decyzji środowiskowej, a zatem publiczne środki zaangażowane w proces inwestycyjny zostaną wydatkowane w sposób niegospodarny.

Decyzja natychmiastowej wykonalności w rzeczywistości odbiera nam, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, realną możliwość dochodzenia swoich praw przed instytucją odwoławczą i sądem i pozwala inwestorowi, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na działanie metodą faktów dokonanych!

Uważamy również, że decyzja wydana 28 grudnia 2018 roku przez RDOŚ Białystok nie tylko została wydana z pogwałceniem szeregu przepisów prawa ale ponadto jest szkodliwa społecznie i niesie olbrzymie zagrożenia dla środowiska naturalnego. Dlatego powinna zostać uchylona w całości.