Fakty vs Kłamstwa

Poniżej przedstawiamy fakty korygujące kłamliwe tezy wysuwane przez przeciwników planowanego i znanego od dziesięcioleci wariantu przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy w części przechodzącej przez tereny Dzielnicy Wesoła.


Teza: Wariant W3 przebiega w rezerwie gruntowej

Fakt: Wariant W3 inwestorski przez centrum Wesołej nie przebiega w rezerwie gruntowej pod trasę. Las Milowy nie jest i nigdy nie był rezerwą pod WOW (do sprawdzenia w dokumentach planistycznych np. POD TYM ODNOŚNIKIEM). Jest za to ok 50 ha zarezerwowane w przebiegu alternatywnym – taka mapa obowiązuje.


Teza: W Wesołej Centrum nie ma centrum

Fakt: W centrum Wesołej, w odległości od 60 do 200 metrów od trasy wariantu W3 znajdują się: szpital, 2 przedszkola, 2 szkoły, ratusz, OSP, zabytkowy kościół z unikalnymi polichromiami prof. Jerzego Nowosielskiego, cmentarz, kilka sklepów spożywczych. Jeśli chodzi o wariant czerwony alternatywny W2 poza centrum Wesołej, to w promieniu 500 metrów od trasy nie ma ŻADNYCH instytucji użyteczności publicznej.

Wariant czerwony alternatywny W2 przebiega poza centrum Wesołej. W promieniu 500 metrów od niego do niedawna nie było ŻADNYCH instytucji użyteczności publicznej.

Obecnie w jego pobliżu powstaje budynek liceum. Decydenci uznali, znając studialny i planowany przebieg tego wariantu z tunelem na tym odcinku, że nie jest to przeszkodą.

Budowa liceum nie różni się statusem od nowych domów mieszkalnych budowanych przy wariancie czerwonym W2 – zaangażowani tu inwestorzy świadomie wybrali taką lokalizację, kierując się niższą ceną gruntów.

Jeśli ktoś decyduje się zamieszkać w pobliżu planowanej inwestycji drogowej, ponosi pełną odpowiedzialność za tę decyzję i nie ma podstaw do jakichkolwiek protestów.


Teza: Obszar pod inwestycję jest obszarem zdewastowanym liniami wysokiego napięcia i gazociągiem

Fakt: Linia wysokiego napięcia znajduje się ok 25 metrów od krawędzi ul. Niemcewicza (wzdłuż tej ulicy), natomiast sam las ciągnie się jeszcze 250 – 300 metrów na północ. Inwentaryzacja Nadleśnictwa Drewnica wskazuje, że jest on typowym lasem dla swojego regionu. Dokument ten nie wspomina nic o degradacji terenu. Jest to normalny urokliwy las, nasz jedyny w całości PUBLICZNY las, który pełni niezwykle ważną rolę rekreacyjną i komunikacyjną (dla Centrum, Groszówki, Szkopówki, Osiedla Wojska Polskiego), i który praktycznie zostałby wycięty pod WOW, a jego lokalna użyteczność rekreacyjno-komunikacyjna zmniejszona do zera.


Teza: Wariant czerwony wymaga kilkudziesięciu wyburzeń

Fakt: Wariant czerwony wymaga 12 wyburzeń domów mieszkalnych. Część z tych nieruchomości to są rozpadające się rudery, kilku właścicieli z utęsknieniem czeka na wykup jako szansę na realizację planów życiowych w innym, korzystniejszym miejscu. Nowe budynki istniejące na przebiegu tego wariantu zostały świadomie zbudowane w istniejącym korytarzu pod WOW, już po poprzedniej decyzji środowiskowej z 2007 roku. Osoby, które zostaną wywłaszczone otrzymają odszkodowanie. Tysiące ludzi, którzy w wariancie inwestorskim mają mieszkać 60 m od trasy, nie zobaczą złamanego grosza. I jeszcze, dla zachowania perspektywy: w ramach CPK ma zostać wyburzonych ok. 1250 nieruchomości (na całej WOW: ok 100).


Teza: Otulina i Mazowiecki Park Krajobrazowy to publiczne tereny zielone

Fakt: Otulinę MPK stanowią tereny prywatne (otulina to nie jest żadna forma ochrony przyrody!). Również MPK na terenie Wesołej jest już w około połowie prywatny. Tereny te w żaden sposób nie przejmą funkcji komunikacyjnej, rekreacyjnej i ochrony, jaką ma teraz dla mieszkańców Wesołej Las Milowy. Budowa drogi w wariancie W3 (inwestorski) natychmiast uruchomi masowe procesy budowlane w otulinie.


Teza: Wariant czerwony przecina 20 ulic Zielonej

Fakt: Autor tezy zapomniał dodać, że te liczne ulice to piaskowe trakty, które kończą się na niezagospodarowanej pustej działce nr 64 i 65, więc o funkcjonalnym przecięciu nie ma mowy. W dodatku, w przypadku budowy tunelu – o co walczy cała dzielnica – ciągłość większości tych ulic zostanie ZACHOWANA.


Teza: Niewielka odległość przedszkola 434 od węzła

Fakt: Przedszkole znajduje się w odległości ok 850 m od węzła. Proszę to porównać z podanymi wcześniej odległościami od szkół i przedszkoli w wariancie inwestorskim W3 zielonym na nasypie przez centrum Wesołej.


Teza: Mazowiecki Park Krajobrazowy i jego otulina stanowią publiczny teren rekreacyjny na terenie Wesołej

Fakt: To nawiązuje do jednego z punktów powyżej. W granicach administracyjnych Wesołej leży niewielka część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Niestety – zarówno otulina, jak i spora część MPK na terenie dzielnicy Wesoła znajduje się w rękach prywatnych (np. tereny między ul. Leśną – Wawerską – 1 Praskiego Pułku oraz Szkolną – 1 Praskiego Pułku). MPK nie stanowi zatem „publicznego terenu rekreacyjnego”. Nie wszystkie działki są obecnie ogrodzone, więc być może niektórzy postrzegają to jako „publiczność” terenu; w przypadku rozpoczęcia budów i zasiedleń – możliwość swobodnego przemieszczania się zniknie.


Teza: Budowa obwodnicy w wariancie czerwonym w tunelu ze względu na uwarunkowania hydrogeologiczne nie jest możliwa (podtopienia spowodowane spiętrzeniem wód podziemnych wywołane efektem barierowym przez tunel zagłębiony poniżej poziomu wód podziemnych) – stanowisko prezentowane przez przeciwników wariantu czerwonego z tunelem, powołujących się na nieistniejące dokumentacje geologiczne.

Fakt: Budowa obwodnicy w wariancie czerwonym w tunelu jest możliwa, pod warunkiem zastosowania typowych dla tego typu problemów rozwiązań technicznych polegających na realizacji drenażu pod i/lub nad tunelem, umożliwiających zachowanie przepływu wód podziemnych. O potrzebie i możliwości zastosowania takich rozwiązań mówią wszystkie znane dokumenty opracowane na zlecenie inwestora tj. GDDKiA (Raport ooś z 2015 i 2017 r., Analiza wielokryterialna). Żaden ze znanych dokumentów (w tym także Koncepcja programowa WOW – Tom. VI Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem WOW na odc. węzeł Marki – węzeł Lubelska [Arcadis Sp. z o.o., 2011 r.]) nie stwierdza braku możliwości budowy obwodnicy w tunelu ze względu na uwarunkowania hydrogeologiczne, w tym mogące wystąpić zjawiska podtopień spowodowane spiętrzeniem wód podziemnych wywołane efektem barierowym przez tunel zagłębiony poniżej poziomu wód podziemnych. O możliwości realizacji drogi w tunelu wypowiadał się również sam Inwestor (dyr. Kwieciński) na spotkaniu z mieszkańcami Wesołej. Również rozpatrywanie przez inwestora na etapie Raportu ooś przebiegu w jednym z wariantów (czerwony w tunelu) potwierdza fakt, iż możliwe jest wybudowanie drogi w tunelu ponieważ w analizie rozpatruje się wyłącznie racjonalne warianty alternatywne. Głoszony przez przeciwników wariantu czerwonego z tunelem pogląd, z którego ma wynikać brak możliwości budowy drogi w tunelu ze względu na warunki hydrogeologiczne, jest fałszywy i oparty na nieistniejących dowodach!


Teza: Uruchomienie węzła Zakręt zaleje Starą Miłosna znacznie zwiększonym ruchem pojazdów

Fakt: Nie ma podstaw by przypuszczać, że nowy węzeł zwiększy liczbę pojazdów przyjeżdżających, jak dziś, z kierunków Lublin/Siedlce trafiających na ulice Starej Miłosnej. Mówili o tym także projektanci podczas spotkania 19.06.2018 roku (w Gimnazjum, ul. Klimatyczna). Po otworzeniu POW (i dojazdu z Zakrętu) znaczna część wschodnio-południowego ruchu wjazdowego do Warszawy trafi na POW (zarówno samochody z Siedlec jak i z Lublina). W efekcie natężenie wjazdowe np. na Trakcie Brzeskim nie stanie się większe – raczej przeciwnie. Natomiast w kwestii ruchu wyjazdowego z węzła (kier. Siedlce/Lublin/POW): strumień lokalnych pojazdów do węzła Zakręt może być nieco zwiększony, ale nie ma tu znaczenia istnienie dalszego ciągu WOW jeśli np. nie byłoby węzła wjazdowego w Wesołej. Dodatkowo kończąca się przebudowa ciągu ul. Żołnierskiej jest czynnikiem pomagającym usprawnić ruch w okolicy (także np. w kontekście relacji Rembertów/Zielonka-POW przez np. Żołnierską, Trasę Siekierkowską i Wał Miedzeszyński).


WSCHODNIA OBWODNICA WARSZAWY
PORÓWNANIE WARIANTU W3-ZIELONEGO I W2-CZERWONEGO

Wariant W3 – ZielonyWariant W2 – Czerwony
Wariant W3 – zielony – od niedawna forsowany na siłę, przechodzący przez Centrum WesołejWariant W2 – czerwony – omijający Centrum, znany i planowany od dziesięcioleci, z tunelem
 Decyzja środowiskowa w poprzednim postępowaniu w roku 2007 (uzgodnienie min. G.Gęsickiej i Woj. Insp. Sanitarnego)
Przebieg niezgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, Planem Zagosp. Woj. MazowieckiegoPrzebieg zgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, Planem Zagosp. Woj. Mazowieckiego (a życiowe decyzje mieszkańców nierzadko oparte są o Studium)
Przebieg niezgodny z uchwałami samorządów Warszawy i SulejówkaPrzebieg zgodny z uchwałami samorządów Warszawy i Sulejówka
Przebiega wzdłuż zwartej zabudowy osiedli mieszkaniowych na długości ok. 2,5 kmPrzebiega na długości ok. 700 m wzdłuż pojedynczych budynków, w pozostałej części przez tereny niezamieszkałe
 Był wskazywany od ponad 20 lat jako najlepszy w kolejnych pracach projektowych
Rozdziela nieodwracalnie centrum dzielnicy, pozostawiając jedyny główny przejazd i przejście pod trasąZachowuje połączenia poprzez 4 ulice biegnące przez trasę
Niszczy krajobraz centrum dzielnicy nasypem o wysokości ok. 8 m, który ma powstać na miejscu dużej części obecnego lasu 
Doprowadzi do zatrucia ujęć wody w Wesołej i SulejówkuPrzechodzi z dala od ujęć wody dla Wesołej i Sulejówka
Kumuluje na niewielkim obszarze infrastrukturę krytyczną (trasa tranzytowa, linia wysokiego napięcia, gazociąg wysokociśnieniowy, linia kolejowa, jednostka wojskowa) 
Oddziałuje na ok. 5500 mieszkańców oraz użytkowników licznych instytucji publicznych (szkoły, przedszkola, ośrodek zdrowia, urząd dzielnicy, kościół, straż pożarna, komisariat policji, placówki handlowe i usługowe) i komunikacji miejskiej (SKM, MZA).Oddziałuje na ok. 2000 mieszkańców, bez placówek użyteczności publicznej
Zamyka mieszkańców w niewielkim obszarze bez możliwości ewakuacji w razie zagrożenia (ekspertyza prof. Kitlera z Akad. Szt. Wojennej-ASzWoj, 2017).
Kilka tysięcy mieszkańców Wesołej Centrum i Woli Grzybowskiej zostałoby zamknięte w swoistym „getcie” – obszarze ograniczonego użytkowania pomiędzy rozbudowanymi torami kolejowymi a nasypem, z możliwością komunikacji wyłącznie przez dwie „dziurki od klucza” – od strony północnej przez tory (przy torach będą ekrany, więc przez tunel pod torami) a od strony południowej przez przejazd w nasypie.
Tunel spowoduje zachowanie ciągłości ciągów komunikacyjnych. Ponadto teren nad tunelem może zostać wykorzystany jako dodatkowy teren rekreacyjny dla mieszkańców Wesołej.
Likwiduje „Las Milowy” jedyny publiczny teren rekreacyjny dzielnicy (ścieżki rowerowe i piesze, narciarskie, rolkostrada) 
 W MPZP przewidziano teren wykluczający budownictwo mieszkaniowe, przewidujący budowle techniczne.
 W raporcie o oddziaływaniu na środowisko wariant czerwony jest najlepszy pod względem środowiskowym
 Uznany przez niezależnych ekspertów jako najlepszy (Tow. Urbanistów Polskich, Instytut Ochrony Środowiska, Dr W.Lenart – członek Komisji ds. Ocen Środowiskowych, prof. W.Kitler – ASzWoj.)
Wyrażane opinie mieszkańców Wesołej, składane jako materiały konsultacyjne do Decyzji RDOŚ w roku 2018, w ponad 90% przypadków krytycznie oceniają wariant „zielony” 
Narusza prawa nabyte mieszkańców osiedlających się w Wesołej Centrum, którzy budowali domy opierając się na dokumentach planistycznych i zaufaniu do państwa 
 Przewiduje węzeł „Wesoła”, stanowiący jedyną rekompensatę dla lokalnej społeczności
 Wymaga wyburzenia kilku zniszczonych budynków oraz nowych, budowanych na własną odpowiedzialność właścicieli, świadomych planów inwestycji (w tym: obowiązującego już wtedy Studium)
Doprowadzi do degradacji i całego osiedla Wesoła Centrum co nie pozostanie bez wpływu na obraz Dzielnicy jako całości 
Sprzyja spekulacjom prywatnymi działkami