Naruszenia prawa

DECYZJA NA WOW DO UCHYLENIA!

Decyzja środowiskowa z dnia 28 grudnia 2018 r. wydana przez RDOŚ w Białymstoku narusza kilkadziesiąt artykułów ustawy o ochronie środowiska oraz przepisów regulujących procedurę jej wydawania (kodeksu postępowania administracyjnego). Poniżej wymieniamy tylko niektóre z licznych naruszeń.

  • art. 25 § 1 k.p.a. poprzez wyznaczenie do prowadzenia postępowania w dniu 31 maja 2017 roku Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Białymstoku, podczas gdy nie zachodziły żadne przesłanki określone tym przepisem do wyłączenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, a zatem organ ten pozostawał właściwym miejscowo do załatwienia sprawy; w sprawie zachodzi zatem nieważność wydanej decyzji określona w art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. gdyż wydana została przez organ niewłaściwy;

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 26 października 2010 (w sprawie WOW!) zauważył, że fakt posiadania prawa do nieruchomości w mieście, przez które przechodzi obwodnica nie stanowi wystarczającej przesłanki do wyłączenia organu!

Jak słusznie stwierdził WSA w wyroku z dnia 6 lutego 2013 roku: „Dokonanie wadliwego, nieznajdującego oparcia w ustawie wyłączenia organu wywołuje daleko idące skutki proceduralne. Wyłączenie organu od załatwienia sprawy z przyczyn niewymienionych w art. 25 k.p.a. i wydanie decyzji załatwiającej sprawę przez inny organ oznacza wydanie decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości i skutkuje nieważnością wydanej przez taki organ decyzji zgodnie z art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a.

Wydanie decyzji przez organ niewłaściwy miejscowo, stanowi przesłankę do jej uchylenia!

  • art. 6 w zw. z art. 106 k.p.a. poprzez wymaganie od organu opiniującego (Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie) doprecyzowywania treści wydanego postanowienia i to dwukrotnie w trakcie trwania postępowania, wskutek czego w aktach sprawy przedmiotowego postępowania znajdują się cztery orzeczenia organu opiniującego;

Organ prowadzący postępowanie naruszył art. 106 k.p.a. poprzez wielokrotne zwracanie się do organu opiniującego o wydanie opinii w takim samym stanie prawnym. W efekcie podjętych przez organ prowadzący działań w aktach sprawy znajdują się trzy opinie sanitarne, w tym jedna „anulowana” oraz jedno wyjaśnienie do opinii. Przedmiotowe działania organu prowadzącego naruszyły zasadę praworządności, gdyż organ w niniejszym postępowaniu podejmował działania nie znajdujące oparcia w przepisach prawa. K.p.a. nie przewiduje instytucji „anulowania” opinii, czyli pierwotna opinia Sanepidu pozostaje nadal w obrocie prawnym!

  • art. 37 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 2081 ze zm., dalej jako: ustawa ooś) poprzez brak prawidłowego rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w postępowaniu z udziałem społeczeństwa;

Za wariantem alternatywnym W2A opowiedziało się 9000 osób, co stanowi 90% wszystkich wniosków, które spłynęły do RDOŚ Białystok. Organ nie tylko nie policzył tych wniosków, nie uwzględnił skali uwag i opinii społeczeństwa w procedurze, ale także nie odniósł się merytorycznie do wielu z nich w decyzji środowiskowej.

  • art. 80 ust. 2 ustawy ooś poprzez wydanie zgody na realizację przedsięwzięcia, podczas gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wyraźnie wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, co powinno było skutkować wezwaniem przez organ wnioskodawcy do wyrażenia zgody na inny wariant inwestycji i wskazaniem w decyzji wariantu dopuszczonego do realizacji za zgodą wnioskodawcy, lub wydaniu decyzji odmownej przez organ, w przypadku braku zgody wnioskodawcy na inny wariant przedsięwzięcia;

Jak stwierdził NSA w swoim wyroku z dnia 13 stycznia 2009 roku (w sprawie WOW!) „Wykładnia funkcjonalna postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko prowadzi do wniosku, że organy administracji są uprawnione do swobodnego wyboru jednego z wariantów wskazanych w raporcie, który w ich ocenie jest najkorzystniejszy dla środowiska

RDOŚ Białystok i GDOŚ mijają się z prawdą cały czas twierdząc, że analizują tylko wariant inwestorski, zielony W3, który jest GORSZY środowiskowo niż wariant alternatywny W2! Co więcej, organy te mają OBOWIĄZEK wskazać wariant środowiskowo najlepszy!

  • 108 § 1 k.p.a. poprzez nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;

Decyzji środowiskowej bezprawnie nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności jest wyjątkową sytuacją, z uwagi na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Stosuje się go w sytuacjach m.in. cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów nietrzeźwym kierowcom. Żadna z tych przesłanek nie występuje w niniejszej sprawie. Decyzja w sposób fałszywy stwierdza, iż brak budowy WOW powoduje większą śmiertelność na drogach, co jest oczywistą nieprawdą, a związku przyczynowego między tymi faktami nie sposób racjonalnie udowodnić.

Natomiast nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności spowodowało możliwość ubiegania się przez inwestora o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, bez konieczności oczekiwania na rozpatrzenia odwołań. Jest to o tyle ryzykowne, iż w wyniku kontroli wydanych decyzji przez sąd administracyjny istnieje duże prawdopodobieństwo ich uchylenia, a zatem publiczne środki zaangażowane w proces inwestycyjny zostaną wydatkowane w sposób niegospodarny.