Wsparcie naszych działań przez inne organizacje.

Podczas ostatniego protestu otrzymaliśmy wsparcie m.in. od Stowarzyszenia WiR Kopernik oraz przedstawicieli Inicjatywy „STOP Hałasowi od Autostrady”.

Inicjatywa „STOP Hałasowi od Autostrady” to ruch obywatelski zrzeszający mieszkańców Polski, sąsiadujących z istniejącymi lub realizowanymi obwodnicami, drogami ekspresowymi i autostradami, w projektach których nie przewidziano budowy wystarczających zabezpieczeń akustycznych przed hałasem komunikacyjnym. Celem ruchu jest przedłożenie na ręce Marszałka Sejmu RP projektu ustawy obywatelskiej wzmacniającego narzędzia ochrony przed hałasem. Przyjęcie ustawy przez Sejm RP doprowadzi do dostosowania dopuszczalnych norm hałasu w Polsce do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. To droga do budowy ekranów akustycznych w miejscach w których mieszkają ludzie i jest to konieczne dla ochrony ich zdrowia.

Głównym założeniem projektu ustawy jest oparcie dopuszczalnych norm hałasu w Polsce na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia. WHO wydała wytyczne dla pory dziennej (GUIDELINES z 1999 roku) oraz nocnej (NIGHT NOISE GUIDELINES FOR EUROPE z 2009 roku). Normy dopuszczalnego hałasu w Polsce mocno odbiegają od tychże wytycznych WHO. Ponadto obywatelski projekt ustawy zakłada możliwość wykupu nieruchomości poza pasem drogowym, jeżeli ich wartość jest niższa niż koszt ochrony ich przed hałasem. Zgodnie z polskim prawem, ustawodawcze inicjatywy obywatelskie muszą zostać poparte 100 000 tysiącami podpisów. W tym celu konieczne jest dotarcie do tych rozproszonych po Polsce środowisk które zostaną narażone na hałas komunikacyjny, po dopuszczeniu do użytku nowych dróg bez ekranów akustycznych. Tym mieszkańcom powinno zależeć najbardziej na zebraniu wymaganej prawem ilości podpisów. Oczywiście w ramach solidarności społecznej, poprzeć inicjatywę może każdy dorosły obywatel RP bez względu na odległość zamieszkania od ruchliwej drogi.

Inicjatywa „STOP Hałasowi od Autostrady” nie jest protestem przeciwko budowie dróg w Polsce. Jest samozachowawczą akcją mającą na celu ochronę zdrowia własnego oraz Naszych dzieci przed szkodliwym działaniem hałasu komunikacyjnego. Zbyt długa ekspozycja na nadmierny hałas prowadzi do bezsenności, bóli głowy, rozdrażnienia, zaburzeń krążenia, chorób serca i krążenia oraz innych schorzeń wymienionych przez raport WHO.

Nie ma obaw co do tego, że obniżenie norm hałasu w Polsce, do poziomu wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, doprowadzi do budowy ekranów akustycznych w „pustych polach”. W 2015 roku ta kwestia została uregulowana przez tzw. „Ustawę antysmogową”, która jasno określiła że normy hałasu dotyczą tylko terenów faktycznie zagospodarowanych a nie przeznaczonych pod zabudowę.

Zapraszamy do śledzenia strony Stowarzyszenia WiR Kopernik „STOP HAŁASOWI”
oraz profilu FB Inicjatywy „STOP Hałasowi od Autostrady” .